Offer

Цей текст є угодою між Фізичною особою – підприємцем Міллером Михайлом Леонідовичем (Сайт – https://saas1s.com), що іменується надалі “Постачальник”, та фізичною особою, яка здійснила замовлення на сайті Постачальника, надалі іменується “Покупець”, та визначає умови надання Послуги через сайт Постачальника.
Ця угода має характер публічної оферти та відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.
Дана оферта є письмовою пропозицією Постачальника укласти договір надання послуги (далі – Договір, Послуги), що містить усі істотні умови договору та надсилається Покупцю відповідно до ст.ст. 207, 641, 712 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК»). Договір надання Послуги укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем у встановленому порядку (п. 2 ст. 642 ЦК), що вважається належною умовою укладання договору (п. 2 ст. 638 ЦК).
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1. Під зазначеними в оферті наступними термінами розуміються:
1.1. Публічна оферта – у відповідності зі умовами даного Договору та статтею 641 ЦК, публічна пропозиція Постачальника, адресована невизначеному колу осіб, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
1.2.Акцепт – повна і беззаперечне прийняття Покупцем усіх умов даного договору.
1.3. Постачальник – особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на надання Послуги.
1.4. Покупець – особа, на користь якої здійснюється надання Послуги за оплату.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є надання Постачальником Послуги, зазначеної у рахунку (на вибір Покупця), шляхом доступу до особистого кабінету, де зберігається інструкція з підключення до налаштованого сервера, а також облікові дані для підключення до нього.
2.2. Перелік (найменування) послуг визначений на сайті Постачальника: https://saas1s.com та формується у виставленому Постачальником рахунку.
2.3. Постачальник зобов’язується надати, а Покупець оплатити та прийняти обрану ним Послугу, визначеному у виставленому рахунку.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Покупець має право:
3.1.1. автоматично отримати замовлену та оплачену ним Послугу;
3.1.2. використовувати в своїх робочих цілях результат отриманої Послуги, не порушуючи норми діючого законодавства;
3.1.3. отримувати Послуги належної якості;
3.1.4. отримати від Постачальника замовлену послугу, у разі не надання її в автоматичному режимі;
3.1.5. користуватись іншими правами, визначеними нормами діючого законодавства України.
3.2. Покупець зобов’язаний:
3.2.1. здійснювати оплату по даному Договору, та згідно з умовами даного Договору.
3.2.2. використовувати результат Послуги тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені в даному Договорі.
3.2.3. не передавати третім особам результат отриманої Послуги;
3.3. Постачальник зобов’язаний:
3.3.1. після оплати Покупцем, автоматично надати послугу, визначену цим Договором;
3.3.2. у разі перебою автоматичного надання послуги, на звернення Покупця, надати таку Послугу протягом п’яти робочих днів.
3.4. Постачальник має право.
3.4.1. на 100% передплату з надання Послуг;
3.4.2. користуватися іншими правами, передбаченими нормами діючого законодавства України.
4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуги визначена у рахунку, який автоматично генерується після здійснення замовлення Покупцем.
4.2. Надання послуги здійснюється на умовах 100% передплати, безготівком шляхом.
4.3. Рахунок є дійсним протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати виставлення (Термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.
4.4. Оплата рахунку третьою особою та/або без зазначення у платіжному дорученні номера рахунку не буде вважатися акцептом цієї оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.
4.5. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги.
5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1 Цей Договір укладається шляхом приєднання Покупця до всіх його умов у цілому після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов’язку підписання письмового примірника Договору між сторонами.
Даний Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
5.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 і 642 Цивільного кодексу України полягає у здійсненні Покупцем таких конклюдентних дій, як замовлення рахунку та його оплата.
5.3. Договір вважається укладеним та вступає в дію з моменту здійснення оплати за згенерованим рахунком та діє на строк відповідної оплати.
5.4. Послуга надається автоматично після здійснення оплати шляхом надання доступу до особистого кабінету, де зберігається інструкція з підключення до налаштованого сервера.
5.5. Покупець одразу після покупки, отримує вигоду, що призводить до втрати права відмови, оскільки Договір є виконаний.
Через характер запропонованих Послуг, якщо Покупцем не досягнуто мети укладення цього Договору, Покупець зобов’язаний зв’язатися з Продавцем протягом п’яти днів. Після перевірки проблеми Продавець може запропонувати повторне надання Послуги для повного задоволення Покупця.
Покупець має право на гарантію наданої послуги протягом 14 днів після отримання Послуги.
5.6. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за неправомірні дії Покупця, що можуть бути вчиненні в порушення норм діючого законодавства.
7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору врегульовуються шляхом переговорів та консультацій.
7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів і консультацій та з метою врегулювання суперечок та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, що обов’язково повинні бути розглянуті Стороною, проти якої подані такі скарги в розумні строки.
7.3. У разі неможливості врегулювання суперечки або спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або в досудовому порядку, такий спір або суперечка вирішуються в судовому порядку.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, що унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, що постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те що відбулося, а також прикладе усіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.
8.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза або всупереч волі чи бажанню Сторін, такі як стихійні лиха, аварії, пожари, масові безпорядки та страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, пандемія та введення карантину, набуття чинності законодавчих актів, урядових постанов та розпоряджень державних органів.
8.3. Сторона що зазнала збитків у зв’язку з форс-мажорними обставинами може вимагати від Сторони що стала об’єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх впливу, окрім того випадку, коли обставини є загальновідомими..
8.4. Належним документом, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин є висновок відповідного територіального органу Торговельно-промислової палати України та/або визнання чи встановлення таких обставин відповідним нормативно-правовим актом.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Постачальником.
9.2. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється Постачальником в односторонньому порядку та набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Постачальник та поширюються на всіх Покупців, з якими укладено Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше дати набрання чинності змін та доповнень до Договору.
9.3. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої Сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційність такої інформації.
Вся інформація, що випливає з цього Договору та стала відома стороні Договору є конфіденційною, та Сторона не має права на її розповсюдження без повідомлення та дозволу іншої сторони.
9.4. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, зміни організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну на електронну адресу.