ДОГОВІР
про надання послуг у сфері SaaS у хмарі на умовах публічної оферти

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тира-М», код ЄДРПОУ 34437287, в особі директора Міллера Михайла Леонідовича, що діє на підставі Статуту, реєстраційний запис від 09.06.2006 р. №1 522 102 0000 009553 (далі — «Виконавець»), однієї сторони, керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – «Замовник, Користувач», укласти цей Договір на таких умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ
В договорі використовуються наступні терміни:
1.1. Публічна оферта — у відповідності зі умовами даного Договору та статтею 641 Цивільного кодексу України, публічна пропозиція Виконавця, адресована юридична особа або фізична особа-підприємець Кооперативу, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
1.2. Акцепт – повна і беззаперечне прийняття Користувачем усіх умов даного договору.
1.3. Програма (або «Програмне забезпечення» або «ПЗ») – програмні продукти (комп’ютерні програми), що належать або поширюються компанією Правовласником, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження і використання), оновлення програмного забезпечення тощо, ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.
1.4. SaaS — програмна послуга, модель поширення програмної продукції кінцевому споживачу, при якій постачальник розробляє веб-програму, розміщує її й керує нею (самостійно або через третіх осіб) з метою використання її замовниками через інтернет. Права на її використання надаються без передавання дистрибутиву Користувачу, шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://saas1s.com та надання хмарного користування.
1.5. Хмарні обчислення – це технологія розподіленої обробки даних, у якій комп’ютерні ресурси й потужності надаються користувачеві як інтернет-сервіс.
1.6. Обліковий період – період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується та здійснюється оплата за використання ресурсів серверу.
1.7 Додаткові послуги – всі інші послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Користувачу за винятком надання права на використання Програми.
1.8. Аккаунт – обліковий запис, що індивідуалізується обліковими даними, вказаними Користувачем при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://saas1s.com.
1.9. Канал зв’язку – система зв’язку, що дозволяє Виконавцю отримати тимчасовий доступ по протоколу передачі даних до серверу Правовласника з метою доступу до Програми, та при необхідності, налаштування серверного програмного забезпечення.
1.10. Програмне забезпечення – це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах, в тому числі програмне забезпечення комплексу «1С:Підприємство».
1.11. Тарифний план – обсяг послуг , відповідно до якого розраховується вартість послуг і які щомісячно надаються Користувачу Виконавцем за винагороду.
1.12. Сервер — комп’ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних (кілька баз даних) Програмного продукту.
1.13. Правовласник — юридична або фізична особа, яка є власником всіх майнових авторських прав на Програмне забезпечення, для цілей даного договору.
Особа, яка має право на надання Програмного забезпечення у користування на правах оренди прирівнюється до правовласника в розумінні цього Договору.
Правовласниками можуть бути одна з компаній або кілька компаній: Перехід виключних прав до іншої особи не є підставою для припинення інших договорів, пов’язаних із використанням програми.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з оренди обчислювального ресурсу в мережі Інтернет, що включає в себе в тому числі використання програмного комплексу «1С:Підприємство» згідно з обраним Користувачем тарифним планом, право володіння, користування якого надано Виконавцю Правовласником, а також послуг по обслуговуванню зазначеного програмного комплексу.
2.2. Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід’ємною частиною договору, а Користувач, бере на себе зобов’язання приймати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього.
2.3. Послуги з використання програмного комплексу «1С:Підприємство» включають:
2.3.1. Забезпечення доступу до серверів Правовласника, для користування програмної продукції «1С:Підприємство». Під забезпеченням доступу розуміється можливість запуску;
2.3.2. Надання віртуального простору на сервері Виконавця;
2.3.3. Налаштування та установка програмного пакета.
2.4. Програмна продукція «1С:Підприємство» включає основні поставки, перелік яких розміщено на сайті https://saas1s.com..
2.5. Доступ до можливостей програмного комплексу «1С:Підприємство», зокрема до послуг з його обслуговування надається після та за умови попередньої оплати відповідно до визначених тарифів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Користувач має право:
3.1.1. Використовувати Програму за призначенням, а саме:
3.1.1.1. надавати співробітникам організації Користувача доступ для роботи в Програмі;
3.1.1.2. використовувати в робочих цілях інформацію, згенеровану в результаті використання Програми;
3.1.1.3. використовувати Програму в комерційній діяльності, в межах серверів Правовласника, за винятком перепродажу, оренди або передачі Програми третім особам;
3.1.2. Отримувати послуги належної якості, у разі їх замовлення та оплати, а саме налаштування програмного забезпечення.
3.1.3. На праві користування, отримувати цілодобовий доступ до віртуального простору на сервері Виконавця для розміщення програмного комплексу «1С:Підприємство», у разі його замовлення та оплати.
3.2. Користувач зобов’язаний:
3.2.1. використовувати Програму тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені в даному Договорі.
3.2.2. здійснювати оплату по даному Договору, та згідно з умовами даного Договору.
3.3. Користувач не має права:
3.3.1. володіти та використовувати екземпляр Програми;
3.3.2. передавати третім особам право на використання Програми (невиключну ліцензію);
3.3.3. надавати субліцензії на будь-яке використання Програми третім особам;
3.3.4. відтворювати на власному ПК Програму;
3.3.5. копіювати, тиражувати, модифікувати, опубліковувати, розповсюджувати будь-яким способом Програму або її частини та здійснювати інші дії, націлені на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами за допомогою такого використання Програми, що не передбачено даним Договором.
3.4. Виконавець зобов’язаний:
3.4.1. надати Користувачу право на використання Програми протягом п’яти робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов’язань по оплаті згідно даного Договору;
3.4.2. надавати доступ до Програми щоденно та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
3.4.3. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програми, що виникли по вині Виконавця, на основі електронної заявки Користувача та/або заявки відправленої на електронну пошту info@scs.co.ua.
3.5. Виконавець має право.
3.5.1. блокувати доступ до даних серверу, у разі відсутності оплати та не поновлювати дію Договору.
3.5.2. випускати нові версії Програми, встановлювати умови їх надання Користувачу та умови надання технічної підтримки.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВ НА ПРОГРАМУ
4.1. Користувач подає заявку на сайті https://saas1s.com з метою реєстрації в системі обліку клієнтів та отримує від Виконавця логін та пароль для доступу до особистого Аккаунту.
4.2. Відповідно до даного договору, Кінцевий користувач отримує доступ до користування програмною продукцією у хмарі одночасно на кількість місць, визначених в електронній заявці та оплаченої на відповідний період користування.
Робочим місцем вважається будь-який персональний комп’ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого користувач може здійснити доступ до сервера Правовласника для користування програмною продукцію, визначеною цим Договором.
У разі виникнення необхідності зміни кількості робочих місць, Користувач оформлює відповідну заявку Виконавцю.
4.3. Для отримання доступу до програмного продукту, Користувач направляє замовлення на офіційному сайті Виконавця шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію програми, тарифний план, обліковий період та додаткові послуги за необхідності. В результаті чого для Користувача буде згенеровано рахунок на сплату послуг згідно з даним Договором.
4.4. Право на користування Програмою надається Користувачу протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов’язань по оплаті згідно з даним Договором. Підтвердженням факту передачі Користувачу права на користування програмою є відправлення через Інтернет даних доступу до хмарного користування Програмою, що розміщується на сервері Виконавця;
4.5. Після здійснення оплати Користувач, протягом оплаченого періоду, отримує доступ до користування Програмою на постійній основі. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів на рахунок Виконавця.
4.6. Користувач не має права передавати, надавати в тимчасове користування, розповсюджувати цю програмну продукцію третім особам, не вправі за плату дозволяти третім особам здійснювати доступ до програмної продукції та/або використовувати функціональні можливості програмної продукції. Зазначене обмеження не виключає можливості Кінцевого користувача вести облік в інтересах третіх осіб на своїх робочих місцях.
4.7. Надання Користувачем рахунку, згенерованого відповідно отриманого замовлення прирівнюється до надання підписаного Акту надання послуг Користувачу.
4.8. Оплата Користувачем згенерованого рахунку, відповідно умов даного Договору, означає повну та беззаперечну згоду з умовами даного договору та усвідомлення прав та обов’язків які, як виникають у Сторін внаслідок укладення даного договору.
4.9. При наданні в тимчасове користування примірника програмної продукції у хмарі:
4.9.1. Користувач зобов’язується використовувати одержаний примірник програмної продукції відповідно до умов даного договору.
4.9.2. Користувач зобов’язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, застосовуваних у програмній продукції, включаючи застосування програмних і технічних засобів «мультиплексування», засобів, які змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту програмних продуктів, а також не використовувати програмну продукцію з усуненими або зміненими без дозволу Правовласника засобами захисту.

5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість наданих послуг на використання Програми, а також вартість додаткових послуг, що надаються в рамках даного Договору розміщуються на офіційному сайті Виконавця https://saas1s.com, та зазначаються у згенерованому рахунку на оплату.
5.2. Оплата по даному Договору здійснюється за 100% передоплатою.
5.3. Моментом виконання Користувача своїх зобов’язань по оплаті вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги.
5.4. У випадку розірвання Договору по будь-яким причинам, грошові кошти, внесені в якості передоплати не підлягають поверненню Користувачу.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, що унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, що постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те що відбулося, а також прикладе усіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.
6.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза або всупереч волі чи бажанню Сторін, такі як стихійні лиха, аварії, пожари, масові безпорядки та страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, пандемія та введення карантину, набуття чинності законодавчих актів, урядових постанов та розпоряджень державних органів.
6.3. Сторона що зазнала збитків у зв’язку з форс-мажорними обставинами може вимагати від Сторони що стала об’єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх впливу.
6.4. Належним документом, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин є висновок відповідного територіального органу Торговельно-промислової палати України та/або визнання чи встановлення таких обставин відповідним нормативно-правовим актом.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та чинного законодавства України.
7.2. Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик, та погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.
7.3. Виконавець забезпечує базовий інформаційний захист даних Користувача технічними засобами, за допомогою яких побудована Програма.
7.4. Виконавець не несе відповідальності:
7.4.1. за дії та результати дій Користувача, що пов’язані із здійсненням права на використання Програми;
7.4.2. за збитки будь-якого характеру, завдані Користувачу в наслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми;
7.4.3. за якість послуг, пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи за Програмою, що постачаються третіми особами;
7.4.4. за логіку оброблення інформації, в тому числі й за помилки, допущені Замовником або його уповноваженими особами під час роботи з Програмою.
7.5. Виконавець виконує резервне копіювання даних, яке зобов’язаний проводити самостійно. Виконавець не несе відповідальності у випадку втрати даних по вині Користувача.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1 Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов у цілому після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов’язку підписання письмового примірника Договору між сторонами.
Дійсний Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
8.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 і 642 Цивільного кодексу України полягає у
здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:
8.2.1. реєстрація на сайті Виконавця https://saas1s.com;
8.2.2. ідентифікація на веб-порталі – здійснення банківського платежу або укладення договору (у т.ч. шляхом надіслання заяви про приєднання до публічного договору) (для юридичних осіб), завантаження копій паспорту та облікової картки платника податків (для фізичних осіб) відповідно до пункту 3.9 цього Договору.
8.3. Договір вважається укладеним та вступає в дію з моменту здійснення оплати за згенерованим рахунком та діє на строк відповідної оплати. Строк дії Договору продовжується при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії.
8.4. Цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Виконавця електронною поштою мінімум за 30 днів кінця оплаченого облікового періоду.
8.5. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.
8.6. Усі суперечки щодо предмету договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні суперечок шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
9.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що виникають або можуть виникнути в процесі функціонування програмною комплексу «1С:Підприємство», зберігаються за Правовласником.
9.2. Усі матеріали, що передаються Виконавцем Користувачу, є результатом інтелектуальної власності Правовласника та/або його партнерів.
9.3. Користувачеві передаються обмежені за часом невиключні права на користування програмною продукцією у хмарі.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. Постачальник має право здійснювати контроль дотримання порядку використання програмної продукції у Кінцевого користувача.

11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
11.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору врегульовуються шляхом переговорів та консультацій.
11.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів і консультацій та з метою врегулювання суперечок та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, що обов’язково повинні бути розглянуті Стороною, проти якої подані такі скарги в розумні строки.
11.3. У разі неможливості врегулювання суперечки або спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або в досудовому порядку, такий спір або суперечка вирішуються в судовому порядку.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Виконавцем.
12.2. Унесення змін та доповнень до Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням Користувача електронною поштою та/або через веб-сайт Виконавця.
12.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця та поширюються на всіх Користувачів, з якими укладено Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше дати набрання чинності змін та доповнень до Договору.
12.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, унесеними Виконавцем до Договору, Користувач повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання програмного комплексу «1С:Підприємство» та розірвати Договір.
Фактичне використання Користувачем програмного комплексу «1С:Підприємство» означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика.
12.5. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої Сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційність такої інформації.
Вся інформація, що випливає з цього Договору та стала відома стороні Договору є конфіденційною, та Сторона не має права на її розповсюдження без повідомлення та дозволу іншої сторони.
12.6. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, зміни організаційно-правової форми тощо, а також зміни правовласника виключних прав на ПО. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тира-М»,
код ЄДРПОУ 34437287,
адреса: 54001 Україна, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 2, кв. 3

Политика в отношении файлов cookie
Когда вы посещаете наш веб-сайт, он может хранить информацию через ваш браузер от определенных служб, обычно в форме файлов cookie. Здесь вы можете изменить настройки конфиденциальности. Обратите внимание, что блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять на ваш опыт работы на нашем веб-сайте и на предлагаемые нами услуги.